De giftenaftrek wordt robuuster en toekomstbestendiger en de ANBI-regeling wordt verbeterd. Dat schreef staatsecretaris Snel op 28 maart in een brief aan de Tweede Kamer. De brief bevat 16 verbetervoorstellen voor de versterking van de giftenaftrek en de ANBI-regeling. Deze voorstellen zijn in nauwe samenwerking met SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) tot stand gekomen. 

De giftenaftrek en het ANBI stelsel zijn belangrijke pijlers onder de inzet van goede doelen, kerken en vermogensfondsen voor onze samenleving. De belangrijkste voorstellen in de optiek van SBF zijn het behoud van de aftrekbaarheid van giften in natura en herroepelijke giften, verbetering van het aangifteproces, het vrijwillig gebruik van standaard formats voor de publicatieplicht en versoepeling van de liquidatiebepaling en het bestedingscriterium. Bovendien zijn er goede afspraken gemaakt over de gegevensuitwisseling over giften met de Belastingdienst. Er komt eerst een kleinschalige pilot voordat er verdere stappen worden genomen.

Gezamenlijke werkgroep
In het voorjaar van 2018 heeft het kabinet, naar aanleiding van de evaluaties van giftenaftrek en ANBI-regeling, ingezet op behoud van het stelsel en verbetering van de uitvoering en handhaving. Daarna is besloten om de verbetervoorstellen in een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de SBF uit te werken. Doel was om het fiscale stelsel voor de filantropische sector robuuster en daarmee toekomstbestendiger te maken. De resultaten staan in het Rapport Uitwerking Verbeteropties Giftenaftrek en ANBI.

Enkele aandachtspunten
In grote lijnen is op elk punt overeenstemming bereikt, maar bij enkele punten heeft SBF nog specifieke wensen of aandachtspunten voor de toekomst. Zo hoopt SBF dat het verbeteren van het aangifteproces via een slim invulscherm geen onnodige vertraging oploopt.

Bron: SBF | Rijksoverheid

Lees hier de brief en het rapport