Partin, p/a Piet Mondriaanlaan 14, 3812 GV Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Partin
p/a Piet Mondriaanlaan 14
3812 GV Amersfoort
https://www.kleinegoededoelen.nl/ en https://www.partin.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u een profiel aanmaakt op Mijn Partin (Partin Portal), zullen we automatisch een persoonlijk account voor u aanmaken (Partin Portal account) en de volgende persoonsgegevens over u verzamelen.
·     Uw gebruikersnaam/emailadres
·     Uw veilig gecodeerde wachtwoord
Deze informatie is verplicht, hetgeen betekent dat het portal niet naar behoren functioneert zonder deze gegevens.
De persoonsgegevens van uw mede-bestuursleden die worden gevraagd (naam, e-mail en functie binnen het bestuur) is zijn nodig om uw jaarrekening te laten voldoen aan de accountantsnorm. Deze gegevens blijven binnen uw ‘eigen’ jaarrekeningdomein.

De gegevensset aangeleverd (ingevuld) voor het generen van een Jaarrekening (Partin Portal onderdeel ‘Jaarrekening maken’) wordt maximaal 2 jaar bewaard om de functionaliteit te borgen.

Deze aangeleverde gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Privacy statement Partin-leden en vrienden
Van Partin-leden worden er naast de noodzakelijke gegevens over de stichting persoonsgegevens opgeslagen die behoren bij het lidmaatschap (contactpersoon, geslacht (hr/mw) adres.
Namen van andere personen in uw bestuur kunnen worden gevraagd, maar deze namen zijn over het algemeen niet te herleiden (alleen de naam wordt gevraagd).

Het doel van het Partin Portal/Mijn Partin is onder meer om onderlinge contacten te bevorderen en vindbaar te zijn voor organisaties met een vergelijkbaar doel of werkzaam in een bepaalde regio.
Op de openbare zoekpagina van Partin-leden wordt de naam van uw Stichting weergegeven, vestigingsplaats, het land (de landen) of werelddeel waar uw stichting projecten uitvoert, het thema en de doelgroep. Op de landingspagina van uw stichting worden uitsluitend de stichtingsgegevens die u hebt opgegeven getoond en het email-adres dat u in het profiel hebt opgegeven als contactadres van de stichting. Dit emailadres kan een emailadres zijn behorend tot een persoon.
Alle overige gegevens die u over uw stichting en uw lidmaatschap beschikbaar stelt worden door Partin niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Mogelijk worden gegevens, in geconsolideerde vorm gepubliceerd (dat wil zeggen niet herleidbaar tot uw stichting).

Leveringsvoorwaarden
Via het Partin Portal kunt door het invullen van uw jaarcijfers een jaarrekening opstellen die voldoet aan de accountantsnorm RJ650 (norm voor kleine fondsenwervende stichtingen). In principe is dit format niet geschikt voor verenigingen of stichtingen met eigen vermogen in de vorm van gebouwen en/of inventarissen (Activa) of verenigingen/stichtingen met leningen of andere schulden (Passiva).

In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie in de portal aan u aanbieden.
Het gebruik van de het onderdeel ‘Jaarrekening maken’ in de Partin Portal is voor Partin-leden gratis zolang u deze informatie uit de portal niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Partin is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen uit de Partin Portal te hergebruiken, met uitzondering van het door u zelf gegenereerde afdruk van de Jaarrekening (PDF).
Het intellectuele eigendom van de Partin Portal berust bij Partin.

Partin streeft naar een zo’n optimaal mogelijke functionaliteit.  Fouten die zijn ontstaan door programmeer- dan wel typefouten vormen nooit een aanleiding om een claim te veronderstellen of neer te leggen bij Partin.
De informatie in de portal wordt aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid.