De stichting heeft ten doel het structureel verbeteren van de leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van, in het bijzonder, kansarmen en kinderen-in-risico in Brazilië.

Zij beoogt dit doel te bereiken door middel van:
• het realiseren van bouwprojecten ten behoeve van sociaal-maatschappelijke, culturele, educatieve, commerciële en (sociaal)medische voorzieningen, al dan niet, in combinatie met een kerkgebouw, gebedscentrum of vergelijkbaar, rekening houdende met de laatste alinea van de doelstelling;
• het (doen) verzorgen van huisvesting (wooneenheden), schoolruimte, winkelruimte, bibliotheek, crèche, buurthuis, het verzorgen van bouwkundige aanpassingen van deze voorzieningen en wooneenheden, inrichting van die voorzieningen en/of wooneenheden, de beveiliging (beheer) en het beschikbaar stellen van vervoermiddelen;
• het (doen) verzorgen van scholing, microkredieten, boekenfonds en studiefonds, kindersteunfonds, excursies, studentenuitwisselingsprogramma, noodopvang van kinderen, het beschikbaar stellen van voedsel- en kledingpakketten, thuiszorg, medische verzorging en de begeleiding van eventuele adoptie / uithuisplaatsing van kinderen.

De stichting stelt zich in het kader van het voorgaande tot doel voor individuen en groepen de toegang tot genoemde voorzieningen tot stand te brengen of te verbeteren en daarvoor desgewenst vrijwilligers beschikbaar te stellen. De voorzieningen worden aangewend onder andere ten behoeve van (volwassen)onderwijs, kinderopvang, bibliotheek, sport en spel, geestelijke en/of lichamelijke gezondheidszorg (artsenpost, EHBO) en (rechts)bijstand.

Stichting Aprisco is een door het Woord van God geïnspireerde en georiënteerde instelling zonder winstoogmerk en werkt expliciet vanuit de Bijbelse opdracht om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen. De voorzieningen die door (of mede door) de stichting worden opgericht staan open voor eenieder ongeacht zijn/haar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, bevolkingsgroep, geslacht of anderszins.

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek | Alleenstaande ouders | Dak- en thuislozen | Gedetineerden | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Slachtoffers van geweld | Slachtoffers van seksueel misbruik | Verslaafden
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG11 - Veilige en duurzame steden | SDG16 - Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 • Land: Brazilië
 • Werelddeel: Zuid-Amerika

Projecten

 • Visão restaurar

  Het project Visão restaurar is gesitueerd in het noordelijk deel van de stad, in één van de gevaarlijke wijken van Rio de Janeiro. Het project biedt een breed scala aan activiteiten, waaronder juridisch hulp, maatschappelijk werk, begeleiding overheidszaken (opvragen documenten), bewijs van adres, medische zorg en de reddingsbrigade opleiding. Dit laatste is een activiteit voor kinderen vanaf ca 12 jaar om spelenderwijs de skills van EHBO eigen te maken. Getalenteerde kinderen kunnen tzt doorgroeien naar de nog op te zetten professionele opleiding. Verder is een team werkzaam onder de daklozen, verslaafden en drugsdealers.

  SDG:

  Doelgroep: Dak- en thuislozen | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Slachtoffers van geweld | Verslaafden

Terug naar ledenoverzicht