Stichting ASAP helpt het verlichten van armoede in dorpen in Burkina Faso.

Wat Stichting ASAP bijzonder maakt is de manier van werken: de eigen inbreng van dorpelingen is vereist voor een duurzame ontwikkeling. De kosten van de stichting worden zo laag mogelijk gehouden. Dit zorgt ervoor dat 95% van de fondsenwerving daadwerkelijk besteed wordt aan projecten in Burkina Faso!

Informatie

 • Doelgroep: Algemeen publiek
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG05 - Vrouwen en mannen gelijk | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG07 - Duurzame en betaalbare energie | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG09 - Innovatie en duurzame infrastructuur | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG12 - Duurzame consumptie en productie | SDG13 - Klimaatverandering aanpakken | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
 • Land: Burkina Faso
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Waterputten: zorg voor schoon drinkwater op loopafstand

  In Nederland vinden wij het heel gewoon dat we water uit de kraan kunnen drinken, dat is in Burkina Faso echter heel anders! De slechte kwaliteit van het water veroorzaakt hier vaak gezondheidsproblemen. Het komt regelmatig voor dat vrouwen en meisjes uren moeten lopen om water te halen, waardoor de meisjes regelmatig niet naar school gaan.
  Stichting ASAP wil er daarom voor zorgen dat men in de dorpen minder dan 500 meter hoeft te lopen voor schoon drinkwater en legt hiervoor waterputten en pompen (blue pump) aan, zodat kinderen geen lessen meer hoeven te missen.
  Daarom is het sponsoren van dit project zeer belangrijk en nodig, want water is van levensbelang!

  Wat houdt het project in?
  Stichting ASAP zoekt de financiële middelen voor het aanleggen van de waterputten en de dorpen leveren arbeidskrachten tijdens de bouw. Door de inzet van deze arbeidskrachten krijgt ASAP 3% korting van de aannemer die door ons wordt geselecteerd.
  Als het aanleggen van de waterput is afgerond, dan dragen we de verantwoordelijkheid over aan de watercomités in de dorpen. Een plaatselijk team van ASAP-medewerkers is regelmatig aanwezig om de voortgang en de kwaliteit te controleren.

  Hoe wordt een waterput gebouwd?
  Eerst wordt de meest geschikte locatie voor de waterput vastgesteld, waarna de waterput wordt geboord. Dan wordt de stroming van het water getest, deze moet meer dan 1m3 per uur zijn. Als het minder dan 1m3 per uur is, wordt er op een andere locatie een nieuwe waterput geboord.
  Nadat de ombouw van de waterput is neergezet en opnieuw is getest of alles werkt, wordt er een analyse van het water gedaan en wordt de handpomp geïnstalleerd.

  Wat is het resultaat?
  Voldoende schoon drinkwater, waardoor minder ziektes optreden. Vrouwen en meisjes hoeven minder ver te lopen en meisjes kunnen gewoon naar school!

  Wat zijn de kosten?
  De kosten voor een waterput zijn 10.355 euro. Hierin zijn begrepen: het boren van de put, analyse van het water, de waterpomp, het bouwen van de ombouw voor de waterput en de uitvoeringskosten.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Help kinderen studeren op de middelbare agrarische school

  Stichting ASAP heeft in 2011 een middelbare agrarische school (LAP) opgestart, omdat het niveau van middelbaar onderwijs in Burkina Faso vrij laag is. Dit sluit niet aan op het niveau van onderwijs dat ASAP biedt op de ASAP basisscholen. Bovendien zijn de scholen in de stad gehuisvest, waardoor zij voor jongeren van het platteland moeilijk bereikbaar zijn.
  Het LAP is een kostschool, kinderen verblijven hier intern. Uw sponsorbijdrage omvat schoolgeld, een schooluniform, schoolmaterialen en medische kosten.

  Wat houdt het project in?
  ASAP biedt kinderen uit arme gezinnen van het platteland de gelegenheid om een 4-jarige agrarische opleiding te volgen, die aangepast is aan hun behoefte. Na deze opleiding kunnen ze doorstromen naar een vervolgopleiding die ook 4 jaar duurt.
  Kinderen worden ondergebracht in slaapzalen voor meisjes en jongens. Leraren en medewerkers hebben hun eigen huis.

  Wat is het resultaat?
  Jongeren hebben meer kans om een baan te vinden of om een eigen project te starten. Zij stromen na de 2e cyclus door naar de universiteit. Na het behalen van het diploma voor de eerste cyclus kunnen zij een salarisverhoging krijgen van 50% en van maar liefst 120% na het behalen van het diploma voor de tweede cyclus.
  Jongeren blijven bovendien vaker op het platteland wonen en helpen mee de landbouwsector te ontwikkelen. Ze voelen ook minder druk om te migreren.

  Wat zijn de kosten?
  Cyclus 1 (4 jaar): 360 euro per kind per jaar. De ouders van de leerlingen betalen een eigen bijdrage van 50 euro en 250 kg maïs.
  Cyclus 2 (4 jaar): 480 euro per student per jaar. De ouders van de leerlingen betalen een eigen bijdrage van 90 euro en 250 kg maïs.

  Wilt u meer informatie?
  Ga dan naar: www.asaplap.org U komt dan op de website van het LAP in Burkina Faso.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Help mee met de bouw van veilige sanitaire voorzieningen

  In de meeste plattelandsdorpen in Burkina Faso is een gebrek aan goede sanitaire voorzieningen. Dit heeft als gevolg dat dorpelingen vaak hun behoefte dicht bij huis doen, waardoor er veel vervuiling ontstaat.
  Vrouwen en meisjes hebben door het gebrek aan sanitaire voorzieningen geen privacy tijdens hun wc-bezoek. Zij wachten hiermee daarom vaak totdat het nacht is, wat voor hen erg gevaarlijk is.
  Dorpelingen realiseren zich dat het belangrijk is om toiletten aan te leggen, maar het is heel moeilijk voor hen om geld te vinden voor het bouwen hiervan.

  Wat houdt het project in?
  Het bouwen van een toilet. Dit kost veel mankracht en materialen. Het graven van een goed gat is zeer belangrijk voor het duurzaam maken van het toilet. De te bouwen toiletten zijn geschikt voor families bestaande uit 10 personen en zullen minimaal 10 jaar zonder problemen functioneren. Mocht er tussentijds iets stuk gaan, dan zijn er alleen maar stenen, cement en mankracht nodig om het toilet te repareren.
  Goed gebruik van de toiletten wordt gewaarborgd, omdat we families vragen om het toilet zelf mee te helpen bouwen. Bovendien betalen zij voor 1/3e deel mee. Met name vrouwen houden de toiletten schoon.
  Op onze scholen zijn er al toiletten aanwezig. Voor het in gebruik nemen hiervan heeft men al een training gehad, waardoor er dus ervaring is met het gebruiken van een toilet.

  Wat is het resultaat?
  Een betere hygiëne, daling van ziekten en meer veiligheid voor vrouwen en meisjes, wat natuurlijk zeer belangrijk is. Men kan op ieder moment van de dag naar het toilet en hoeft gelukkig niet meer te wachten totdat het nacht wordt.

  Wat zijn de kosten?
  Totale kosten per toilet zijn 171 euro. Een gezin draagt hiervan zelf 60 euro bij. Families helpen ook zelf mee met de bouw van de toiletten en houden ze zelf schoon.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Microkrediet voor vrouwen: help vrouwen aan een eigen bedrijfje

  Een microkrediet helpt vrouwen bij het opzetten van een klein bedrijfje. Zij zijn hierbij heel vindingrijk; houden schapen of geiten, maken karitéboter, bier of taarten en verkopen dit op de markt, of kopen bijvoorbeeld 5 kg zout en verkopen dit door in kleine hoeveelheden.
  Een belangrijk uitgangspunt van ASAP is dat niets gratis is. Bij projecten die direct betrekking hebben op productie of handel en waarvan wordt verwacht ze extra inkomsten opleveren, wordt gewerkt met leningen. Er wordt bovendien altijd een eigen bijdrage verwacht. De hoogte hiervan is afhankelijk van het type project.

  Wat is de inhoud van het project?
  Ruim 2.700 vrouwen beschikken nu over een gemiddeld krediet van 30 euro per vrouw. Dit krediet wordt voor een jaar verstrekt, met een rentepercentage van 7%.
  Vrouwenverenigingen in de dorpen maken een lijst van vrouwen die voor een microkrediet in aanmerking komen. Zij verdelen het geld onder de vrouwen en zorgen ervoor dat de terugbetaling wordt geregeld.

  Wat is het resultaat?
  Met een lening van 30 euro kan een vrouw een jaarlijks inkomen genereren van 60 tot 100 euro. Deze extra inkomsten worden voornamelijk gebruikt om haar kinderen naar school te laten gaan of voor medische kosten. ASAP heeft sinds 2003 een terugbetaling van 100%!
  Er zijn steeds meer vrouwen die een commercieel bedrijfje starten en die hiermee zelfstandig in het onderhoud van hun kinderen kunnen voorzien. Wij zijn hier echt enorm trots op!

  Wat zijn de kosten?
  30 Euro per vrouw. De vrouwen betalen dit bedrag (met 7% rente) terug aan Stichting ASAP vanuit de opbrengsten van hun bedrijfje. Met dit geld kan ASAP weer nieuwe microkredieten verstrekken.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Maison de la Femme: help vrouwen aan een plek om samen te komen

  Vrouwen uit de dorpen hebben behoefte aan een eigen ruimte waarin zij kunnen samenkomen voor bijeenkomsten, voor medische controles en vaccinaties en aan een plek waarin zij als vrouwenassociatie hun gereedschap en oogst kunnen opslaan. |
  Vaccinaties vinden op dit moment onder moeilijke omstandigheden plaats en slechts een zeer klein percentage vrouwen komt opdagen voor zwangerschapscontrole of voor medische controle van hun kinderen. Het nieuwe Maison biedt een neutrale ruimte die al deze problemen oplost.

  Wat houdt het project in?
  Het bouwen van een huis voor vrouwen. Zij zorgen zelf voor het zand, grind, stenen en het water. Dit kan worden verzameld rond het dorp met behulp van een ezel en een kar. Deze bijdrage van de vrouwen zorgt ervoor dat ASAP van de aannemer 3% korting krijgt bij de bouw, wat natuurlijk zeer welkom is!

  Wat is het resultaat?
  Het realiseren van een huis voor vrouwen zorgt voor een grotere deelname aan het verenigingsleven, voor meer kleine economische projecten opgezet door de vrouwenassociatie en voor meer emancipatie van de vrouwen in de dorpen.
  Vrouwen gebruiken het overdekte gebied als marktplaats. Het vrouwenhuis zorgt voor meer onderlinge samenhang, er komen meer vrouwen naar zwangerschapscontrole en er worden meer kinderen ingeënt.

  Wat zijn de kosten?
  11.508 Euro. Vrouwen leveren zelf een bijdrage door materialen voor de bouw te verzamelen.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Lunches op de basisschool: help kinderen aan een gezonde maaltijd

  Schoolkinderen uit de dorpen moeten vaak kilometers lopen om op school te komen. Ze gaan tussen de middag niet naar huis en slaan daarom de middagmaaltijd over. Dit gaat ten koste van de concentratie tijdens de les. Kinderen zijn snel vatbaar voor ziektes als malaria en meningitis, een extra maaltijd helpt de weerstand te verbeteren.
  Op het platteland gaat slechts 40 tot 50% van de kinderen naar school. Een gratis middagmaal is een sterke motivator om naar school te gaan. Bovendien is het in Burkina Faso nog niet zo vanzelfsprekend dat meisjes naar school gaan. Zij gaan later immers trouwen en vallen dan onder de verantwoordelijkheid van een andere familie. Voor jongens is dit anders, zij kunnen later voor hun ouders zorgen. Wat een verschil met Nederland!

  Wat houdt het project in?
  Het verschaffen van een dagelijkse lunch aan alle schoolgaande kinderen op de basisscholen. ASAP verstrekt de rijst, olie en zout voor de maaltijd en de ouders zorgen voor de bonen. Ouders die lid zijn van de Oudervereniging koken de lunch in de schoolkantine.
  Aan het begin van het schooljaar zorgen de ouders voor 3 tomatenblikken met bonen. De bonen zijn zeer belangrijk voor proteïne/eiwitten in de maaltijd.
  We willen graag een pilot starten en gaan proberen om de eiwitten in onze lunches te verhogen. Dit doen we door elke moeder aan het eind van het schooljaar 2 kg bonenzaad te leveren via de Vereniging van moeders en leerkrachten. Als de moeders hiermee meer bonen produceren, hiervan een gedeelte aan ASAP doneren voor de lunch en voor de verkoop (zodat wij hiermee weer nieuwe zaden kunnen kopen om uit te kunnen delen in het nieuwe schooljaar) en de rest zelf houden voor hun gezin, is hiermee de cirkel weer rond!

  Wat is het resultaat?
  Er gaan minstens 25% meer kinderen naar de basisschool. Een gratis lunch is een sterke motivatie voor ouders om hun kinderen naar school te sturen. Bovendien zijn de kinderen door het eten van een goede maaltijd beter bestand tegen ziekten en kunnen zij zich op school goed concentreren. Sommige kinderen bewaren een gedeelte van hun lunch en nemen dit mee naar huis voor hun broertjes of zusjes die niet naar school gaan.
  Goed om te weten: sinds de introductie van lunches op basisscholen worden er meer meisjes door hun ouders naar school gestuurd!

  Wat zijn de kosten?
  20 Euro per kind per jaar.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Leesboeken op de basisschool: help kinderen met lezen

  De lagere school in Burkina Faso duurt 6 jaar. De resultaten aan het eind van de basisschool zijn veel minder goed op het platteland dan op de stadsscholen. Als het gemiddelde resultaat in de stad ongeveer 80% is, is dit maar 55% op het platteland. Er zijn veel redenen voor die lagere resultaten: gebrek aan gemotiveerde leraren, gebrek aan opvolging van de ouders door hun kinderen en moeilijkheden die de kinderen ondervinden bij het studeren. De belangrijkste problemen die zij tegenkomen, is het grote aantal kinderen per klas, de afstand van school tot thuis en het gebrek aan schoolmateriaal.
  De lage resultaten van de basisschool motiveren de ouders niet om hun kinderen naar school te sturen en zorgen helaas voor veel schoolverlaters.
  Leesboeken werden in het verleden door de overheid verstrekt. Het aantal boeken dat door scholen wordt verstrekt, neemt elk jaar af. Op het platteland gaan boeken niet langer dan 7 jaar mee en nog minder lang wanneer er slechts enkele boeken per 30 à 40 kinderen zijn en ze niet goed worden beschermd.

  Wat houdt het project in?
  Dit project moet ervoor zorgen dat er ten minste een leesboek per 2 studenten is in alle klassen op de basisscholen.
  De boeken kunnen op de markt worden gekocht. De schooldirecteur en de oudervereniging nemen de verantwoordelijkheid voor de boeken en zorgen ervoor dat ze goed worden beschermd. In elk boek zullen op verschillende pagina’s stempels komen te staan met de naam van Stichting ASAP. Dit om het doorverkopen van de boeken af te schrikken.

  Wat is het resultaat?
  Beschikbaarheid van boeken verhoogt het leesvermogen van kinderen met meer dan 30%.
  Er zijn betere werkomstandigheden voor de kinderen en de docenten. Er worden meer kinderen door hun ouders naar de basisschool gestuurd en er zijn minder schoolverlaters. Ook gaat het slagingspercentage aan het eind van de basisschool omhoog: van een slagingspercentage van 55% naar een slagingspercentage van 85%.

  Wat zijn de kosten?
  5 Euro per boek.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Klamboes: help mee met de strijd tegen malaria!

  Malaria is een ernstige ziekte: besmetting kan de dood tot gevolg hebben en klamboes zijn dus van levensbelang! Het klamboeproject in Burkina Faso is een van de meest succesvolle programma’s van Stichting ASAP.
  Het is een project met heldere en ontzettend goede resultaten. Met een gift van 5 euro kan een moeder een met Deet geïmpregneerde klamboe voor haar gezin kopen.

  Wat houdt het project in?
  Vrouwen in de dorpen voorzien van met Deet geïmpregneerde klamboes, waardoor een gezin beschermd en lekker kan slapen.

  Wat is het resultaat?
  In de dorpen waar ASAP klamboes heeft verspreid is een daling van 75% van acute gevallen van malaria geregistreerd!
  Het klamboeproject heeft echter niet alleen een positief effect op de gezondheid; een mooi bijeffect is dat de dorpelingen met klamboes voor het eerst in jaren rustig en goed slapen. Zij hebben geen last meer van de muggen.

  Wat zijn de kosten?
  5 Euro per klamboe. Vrouwen betalen zelf een eigen bijdrage van 1,50.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Help kinderen naar de kleuterschool

  Stichting ASAP gelooft dat vroeg onderwijs essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. De meeste kleuterscholen in Burkina Faso zijn in de stad en opgezet door particulieren met als hoofddoel om geld te verdienen. ASAP opent daarom kleuterscholen in dorpen op het platteland, zonder winstbejag.
  Een vereniging van moeders uit deze dorpen runt de kleuterscholen onder ons toezicht. Een groot gedeelte van de exploitatiekosten wordt door Stichting ASAP gefinancierd.
  Primaire doelstelling van de kleuterschool is om kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met school, voordat zij naar de basisschool gaan. We zijn zeer verrast door de impact die dit heeft, ook op dorpsniveau.

  Wat houdt het project in?
  De kleuterschool is voor kinderen van 5 jaar en duurt een jaar. De kinderen krijgen les in een vriendelijke, rustige omgeving. Ze leren zich open te stellen voor het aanleren van sociale vaardigheden en onder andere voor het omgaan met cijfers en letters.
  De kinderen krijgen ’s ochtends een snack.

  Wat is het resultaat?
  Aan de kinderen wordt op school geleerd om hun handen te wassen voordat ze het klaslokaal ingaan, voor het eten en nadat ze naar het toilet zijn geweest. Eenmaal thuis gekomen willen ze nu ook hun handen wassen en wordt dit door de hele familie overgenomen. Deze invloed gaat zelfs zo ver dat de eerste groep kinderen die de overstap maakte van de kleuterschool naar de basisschool het klaslokaal niet in ging omdat zij hun handen niet hadden gewassen!
  Wat ook heel bijzonder is, is dat kinderen vragen beginnen te stellen aan hun ouders, wat in Burkina Faso niet gebruikelijk is. Het is niet gewoon dat kinderen met volwassenen ‘praten’. Een vader was zeer verrast toen zijn zoon ’s avonds aan hem vroeg naar zijn plannen voor de volgende dag; het duurde een tijdje voordat hij besefte wat er zojuist gebeurd was!
  Mooie bijkomstigheid is dat kinderen minder snel ziek worden vanwege de goede hygiëne op school en door de extra maaltijd. Bovendien hebben kinderen die naar de kleuterschool gaan 30% meer kans om de basisschool met succes af te ronden.
  Ouders die hun kind naar de kleuterschool hebben laten gaan, laten het ook vaker doorstromen naar de basisschool. Er gaan gelukkig ook steeds meer meisjes naar school.

  Wat zijn de kosten?
  85 Euro per kind per jaar.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Hygiënekits: zorg voor bescherming tijdens menstruatie van vrouwen en meisjes

  Vrouwen en meisjes op het platteland hebben het moeilijk tijdens hun menstruatie. Dit komt vooral omdat zij niet de juiste middelen hebben om zichzelf te beschermen. Vaak gebruiken ze oude kleren of een stuk katoen wat natuurlijk niet lekker zit en bovendien niet erg hygiënisch is. Omdat zij zich schamen, gaan zij tijdens hun menstruatie vaak niet naar school of naar hun werk.

  Wat houdt het project in?
  Het verstrekken van maandverband, zodat vrouwen en meisjes zichzelf kunnen beschermen tijdens hun menstruatie. Je kunt het maandverband wassen en 3 jaar lang elke maand gebruiken.
  Wij geven ook seksuele voorlichting in de dorpen waarbij we alles bespreekbaar maken. Vooral de meisjes en vrouwen ‘nee’ leren zeggen vinden wij erg belangrijk.
  In West-Afrika is namelijk de verhouding tussen man en vrouw erg anders dan in Europa. De man is in Burkina Faso nog altijd de baas.
  De hygiënekit bestaat uit: 1 tasje met trekkoord, 1 instructieblad, 2 vochtschermen, 2 onderbroeken, 8 absorberende pads, 2 ziploc zakjes, 1 washand en 1 stuk zeep.
  De hygiënekits worden door Stichting ASAP zelf geproduceerd en gedistribueerd.

  Wat is het resultaat?
  Meisjes missen geen lessen meer op school en vrouwen gaan weer naar hun werk tijdens hun menstruatie. Zij hebben minder gezondheidsproblemen en krijgen zelfrespect.
  Bovendien hebben wij op ons ASAP-kantoor in Burkina Faso nu 5 vrouwen in dienst die de hygiënekits produceren. We krijgen zelfs aanvragen voor de productie van hygiënekits van andere organisaties.

  Wat zijn de kosten?
  8 Euro per set. De vrouwen en meisjes betalen een eigen bijdrage van 4 euro. Hiermee komen de totale kosten per hygiënekit op 12 euro.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Handkarren voor vrouwen: help vrouwen en meisjes met het makkelijker vervoeren van goederen

  Op het platteland wordt het transport van water en goederen vooral gedaan op de hoofden van vrouwen en meisjes. Zij moeten bijvoorbeeld hout, watercontainers en oogstproducten meenemen van het land, van de waterput en naar de markt. Slechts enkele vrouwen hebben een kar met een ezel.
  Vrouwen dragen de goederen liever op hun hoofd dan op de rug, omdat ze op hun rug vaak een kind dragen. Het is ook gemakkelijker voor hen om spullen op het hoofd te dragen dan met de hand.
  Het lijkt misschien heel gemakkelijk voor vrouwen om 30 kg op het hoofd te dragen, maar het is zeer pijnlijk voor de nek. En zelfs met een hele zware lading, moeten ze vaak meerdere keren reizen om hun spullen van de ene plaats naar de andere te kunnen vervoeren.

  Wat is de inhoud van het project?
  ASAP levert handkarren aan de vrouwen in de dorpen. De karren die in de dorpen worden gebruikt, moeten veel soorten goederen kunnen vervoeren en ook op kleine oneffen paden kunnen worden geduwd of getrokken.
  Deze specifieke kar is door de vrouwen gekozen vanwege de betrouwbaarheid en efficiëntie, waardoor hij goed in de dorpen kan worden gebruikt.
  De karren worden in Bobo Dioulasso vervaardigd door een lokale ambachtsman.

  Wat is het resultaat?
  Vrouwen en meisjes hebben minder pijn in hun nek en kunnen meer goederen vervoeren in een kortere tijd. Dit helpt hen om meer tijd te besteden aan hun gezin. Bovendien krijgt een lokale ambachtsman hierdoor meer werk!

  Wat zijn de kosten?
  50 euro. De vrouwen betalen zelf een eigen bijdrage van 20 euro.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Grote leien voor de basisschool: help kinderen beter te leren in grote klassen

  De lagere school in Burkina Faso duurt 6 jaar. De resultaten aan het eind van de basisschool zijn veel minder goed op het platteland dan op de stadsscholen. Als het gemiddelde resultaat in de stad ongeveer 80% is, is dit maar 55% op het platteland. Er zijn veel redenen voor die lagere resultaten: gebrek aan gemotiveerde leraren, gebrek aan opvolging van de ouders door hun kinderen en moeilijkheden die de kinderen ondervinden bij het studeren. De belangrijkste problemen die zij tegenkomen, is het grote aantal kinderen per klas, de afstand van school tot thuis en het gebrek aan schoolmateriaal.
  De lage resultaten van de basisschool motiveren de ouders niet om hun kinderen naar school te sturen en zorgen helaas voor veel schoolverlaters.
  Klassen op basisscholen in Burkina Faso zijn groot. Een betere manier om de kinderen te laten leren, is door de klas te verdelen in groepen. Om het studeren in grote groepen makkelijker te maken, zorgt ASAP voor grote leien waarop opdrachten kunnen worden gemaakt.

  Wat houdt het project in?
  Dit project moet ervoor zorgen dat er minstens een grote lei is per 5 leerlingen in alle klassen op de basisscholen.

  Wat is het resultaat?
  De beschikbaarheid van grote leien verhoogt het studeervermogen voor grote klassen.
  Er zijn betere werkomstandigheden voor de kinderen en de docenten. Er worden meer kinderen door hun ouders naar de basisschool gestuurd en er zijn minder schoolverlaters. Ook gaat het slagingspercentage aan het eind van de basisschool omhoog: van een slagingspercentage van 55% naar een slagingspercentage van 85%.

  Wat zijn de kosten?
  8 Euro per lei.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

 • Bijenkorven voor vrouwen: help vrouwen aan een nieuwe bron van inkomsten en bescherm het milieu

  Vrouwen vormen de ruggengraat van economische activiteiten in de dorpen. Zij zijn altijd op zoek naar een nieuwe bron van inkomsten. Bijen zijn zeer belangrijk voor de biodiversiteit en hun bestuiving. Onderzoek heeft uitgewezen dat 35% van de wereldvoedselproductie afhankelijk is van bestuiving.

  Wat houdt het project in?
  Stichting ASAP verstrekt per vrouw 5 bijenkorven (deze vormen samen 1 bijenkast) met alle apparatuur, geeft training over hoe imker te worden en koopt de rauwe honing van de vrouwen. Deze rauwe honing wordt door ASAP verwerkt tot honing die op de markt kan worden verkocht.
  Bij de traditionele manier van bijenhouden door lokale producenten wordt schors gebruikt als houder voor de bijen. Om de honing te verzamelen wordt het bakje van schors verbrand, waardoor veel bijen worden gedood. Bij de moderne bijenteelt die Stichting ASAP toepast, is dit gelukkig niet meer nodig.

  Wat is het resultaat?
  Een bijenkast brengt 50 euro op. Deze bron van inkomsten kan moeders helpen om schoolgeld of medicijnen voor hun gezin te betalen.
  Bovendien worden de bijen beschermd, is het beter voor het milieu (voor de moderne bijenteelt is geen schors van bomen nodig) en vindt er betere bestuiving plaats wat een betere oogst oplevert. Ook wordt de ontwikkeling van economische activiteiten in verband met de bijenteelt gestimuleerd, zoals de bouw van de bijenkorven en andere apparatuur en de verkoop van honing en was.
  Het volume honing per bijenkast neemt nog steeds toe, mede dankzij de aanvullende training voor de imkers. We ontvangen nog steeds veel aanvragen voor extra bijenkasten van de huidige imkers en van nieuwe dorpelingen die in willen stappen in het project.

  Wat zijn de kosten?
  600 euro per bijenkast. Elke vrouw die bijenhouder wil worden betaalt een eigen bijdrage van 60 euro. Deze eigen bijdrage vragen wij om erop toe te zien dat er goed en zorgvuldig met de apparatuur wordt omgegaan en voor de betrokkenheid van de vrouwen bij het project.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek

Terug naar ledenoverzicht