Stichting Niger Zending creëert kansen in Niger;
Niger (west Afrika) is één van de armste en minst ontwikkelde landen van de wereld. Slechts 19% van de volwassenen kan lezen of schrijven. Wij geloven in goed onderwijs en kansen die we jongeren hiermee geven.

Educatie is de sleutel tot zelfstandigheid en een betere toekomst.
Blaise en Jeannette Gaïtou wonen en werken in Niger. Zij zijn zendingspartners van Stichting Niger Zending. Zij werken nauw samen met de locale bevolking, zijn onderdeel van deze gemeenschap en weten als geen ander wat de behoefte van de bevolking is. Talenten ontwikkelen, meer zelfstandigheid en een betere toekomst. Inmiddels draaien er diverse mooie projecten die Blaise en Jeannette hebben opgezet.

Educatie loopt als rode draad door de projecten.

Wij zijn een christelijke (interkerkelijke) organisatie en ondersteunen zendingspartners en hun projecten op het gebied van ontwikkelingswerk en zending. Stichting Niger zending faciliteert in Niger maar is daadwerkelijk aan het werk in Nederland.

visie en missie
We willen…
… mensen stimuleren zich te verbinden met Niger en in actie te komen voor dit land en haar bevolking.
… mensen aanmoedigen onze zendingspartners en hun projecten (financieel of anders) te steunen.
… optimale samenwerking tussen Stichting Niger Zending, onze zendingspartners en externe partners.

Bovenstaande gebeurt voor mensen die minder tot hun recht komen door de gevolgen van armoede, Hierdoor vergroot hun zelfstandigheid, kunnen zij beter participeren in de samenleving, en een (groter) gevoel van eigenwaarde ontwikkelen.

Onze waarden
• We doen ons werk voor Stichting Niger Zending vanuit het geloof in en vanuit de liefde van Jezus Christus. We willen dit doorgeven in woorden en daden. We laten iedereen vrij in zijn of haar keuze.
• Iedereen is een schepsel van God en uniek. Iedereen is gelijkwaardig (ongeacht geboorteplek, geslacht, geloof en geaardheid). Zijn liefde is voor iedereen.
• We zien Jezus als voorbeeld en willen dienstbaar zijn met onze gaven en talenten.

Informatie

 • Doelgroep: Analfabeten | Boeren | Gelovigen | Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minima | Studenten | Vrouwen en meisjes | Werklozen
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG12 - Duurzame consumptie en productie
 • Land: Niger
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Sowing Seeds of Change in the Sahel

  Sowing Seeds of Change in the Sahel (SSCS) is een partnerproject (zonder fondsenwerving) van Serving In Mission (SIM) met werk op de gebieden van landbouw en gezondheidseducatie (in dorpen).
  Het doel is door middel van onderzoek methode te vinden die duurzame hogere productiviteit mogelijk maken. Hierdoor zullen mensen op het platteland de mogelijkheid hebben hun levensomstandigheden en voedselzekerheid te verbeteren. Tegelijkertijd kunnen zij door hun werk heen een glimp laten zien van wie God is.
  (Wij ondersteunen dit project niet financieel (dit gebeurt door Serving In Mission)).

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gelovigen | Gemeenschappen | Werklozen

 • Fabricants de Joie (FJ); Kings Kids

  Fabricants de Joie (oftewel ‘Kings Kids’) is een programma vanuit een christelijke kijk op de wereld. De kinderen leren hun persoonlijke identiteit en eigenwaarde kennen. Zij ontwikkelen sociale, emotionele en creatieve vaardigheden en hebben plezier met elkaar. Zij ontdekken hoe je een relatie met God kunt opbouwen. En leren om als Christen te leven en te werken in een samenleving waar mensen overwegend moslim zijn. We betrekken hen in het nemen van beslissingen, waardoor ze leren om verantwoordelijkheid op zich te nemen.
  We doen dit door middel van bijbels onderwijs, dans, toneel, mime, het geven van concerten, (vakantie)kampen en speciale kinderprogramma’s in de wijk. We geven kinderen een mogelijkheid zich te laten horen binnen de maatschappij. We helpen de kinderen bij het ontwikkelen van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten. Daarmee vergroten we de kansen in de maatschappij. Als ondersteuning betrekken we ook de ouders erbij, zodat de thuissituatie verstevigd wordt als solide basis.
  In Maradi ligt de nadruk vooral op het kinderprogramma Quartier Libre. Dit is een programma aan de hand van een thema, met een verhaal en allerlei sport en spel vormen. Er draaien op dit moment 2 groepen: één in het dorp Yaran Idi op 15 km van Maradi. En één in een wijk van Maradi. Om de 14 dagen op woensdagmiddag wordt er een programma aangeboden. In Yaran Idi komen er soms wel 300 kinderen naar toe.

  SDG:

  Doelgroep: Algemeen publiek | Gelovigen | Gemeenschappen | Kinderen

 • Discipelschap Training School

  De Discipelschap Training School van Jeugd met een Opdracht richt zich met name op jonge mensen. Het is een cursus van zes maanden. Het is een cursus die zich zowel richt op het vormen van het karakter van de deelnemers als de verdieping van hun kennis van het christelijk geloof. Het bestaat uit twaalf weken theorie en twaalf weken praktijk opleiding. Iedere week is er een ander thema. Deze twaalf weken les geven de mogelijkheid om op verschillende manieren te leren en te groeien. Er wordt deze twaalf weken als een soort familie samen met elkaar geleefd . Naast de officiële lestijd wordt er in kleine groepjes gewerkt, zijn er opdrachten, en is er tijd voor gebed. De deelnemers worden uitgedaagd om hun relatie met God te verdiepen. Ieder krijgt een mentor die hem/haar persoonlijk begeleidt.
  Na de theoriefase gaat de groep op outreach. Tijdens de outreach willen we Gods liefde voor mensen laten zien in zowel daden als woorden. Dit is evangelisatie door middel van het verzorgen van lessen, creatieve werkvormen zoals bijv. drama en het geven van praktische hulp.
  Vanaf oktober 2018 wordt de DTS aangeboden aan echtgenotes van evangelisten. We bieden de DTS aan in combinatie met een cursusjaar bij de vakopleiding kleding maken. Door de vakopleiding kunnen de echtgenotes na afloop een bijdrage leveren aan de financiële ondersteuning van het gezin. Door de DTS zullen de echtgenotes een steviger christelijke basis hebben en daardoor hun echtgenoot beter bij kunnen staan in zijn werk als evangelist.

  SDG:

  Doelgroep: Gelovigen | Gemeenschappen

 • Académie Evangélique Cornerstone de Maradi

  Er is een grote nood in Niger op het gebied van onderwijs, vooral voor wat betreft de lagere scholen. De kwaliteit van het onderwijs is niet goed. Klassen zijn overvol, vaak meer dan 80 leerlingen. Een groot deel van de kinderen gaat een aantal jaren naar de lagere school, maar leert nauwelijks lezen, schrijven en rekenen en blijft analfabeet.
  De evangelische basisschool in Maradi is opgezet onder de paraplu van een Nigerese stichting voor Christelijke scholen (Cornerstone). Zij werkt aan verbetering van het onderwijs. Samen met andere leden van het schoolbestuur zijn Blaise en Jeannette ervan overtuigd dat God van ons vraagt om de opleiding van kinderen serieus te nemen. Wij willen kwalitatief goed onderwijs bieden.”
  “We zijn in 2012 begonnen met een kleuterklas van 7 leerlingen in een gehuurd gebouw. Het is onze droom dat het uiteindelijk uit zal groeien tot een schoolcomplex van kleuterschool tot en met middelbare school. Elk jaar kwam er een klas bij. Dit vergt veel, maar er is al veel bereikt. We hebben ondertussen op elk niveau van de basisschool een klas. Er staan inmiddels drie gebouwen; 1 voor de kleuterschool en 2 voor de lagere school, elk met 3 lokalen.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen

 • Leerwerkplaats automonteur (Centre de formation Caleb)

  Jonge mannen krijgen een leerwerkplaats bij een autobedrijf waar zij worden opgeleid tot automonteur. Deze opleiding duurt drie jaar en een stage jaar. Door deze vakopleidingen kunnen de mannen een inkomen genereren en in het levensonderhoud van henzelf en hun familie voorzien. Met dit inkomen groeit hun gevoel van eigenwaarde en zijn zij in staat om een positieve wending aan hun arme bestaan te geven. Daarmee voorkomen we ook dat de mannen naar Nigeria, Togo of Benin afreizen op zoek naar werk en inkomsten.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Jongeren | Werklozen

 • vakopleiding kleding maken (Centre de formation Caleb)

  Meisjes en vrouwen zijn in Niger vaak achtergesteld, vanwege bepaalde culturele aspecten. Vaak mogen zij niet naar school. In traditionele milieus komt het nauwelijks voor dat een meisje op haar 19de nog niet is uitgehuwelijkt. Zij zijn kwetsbaar. Zij hebben minder kansen en hebben daardoor minder kans om een menswaardig zelfstandig bestaan op te bouwen. Dit is de reden dat we binnen Centre Caleb, in eerste instantie begonnen zijn met een opleiding voor meisjes en jonge vrouwen.
  Patroontekenen, naaien, en handwerken aangevuld met alfabetisering, eenvoudig boekhouden en bedrijfsvoering, basiseducatie: hygiëne en gezinsplanning. Tijdens de opleiding kunnen de leerlingen tegen betaling opdrachten voor derden maken en zo geld bij elkaar te sparen als startkapitaal.
  Centre Caleb is ook heel bijzonder omdat het een plek van ontmoeting is. Niger is grotendeels een Islamitisch land. Blaise en Jeannette die het Centre Caleb runnen zijn Christen. Als je met Blaise door Maradi rijdt merk je dat iedereen hem kent. Blaise heeft dankzij Centre Caleb een hele goede relatie met Imams en dorpsleiders in de buurt van het centrum. In Centre Caleb komen verschillende religieuze groepen samen en wordt begrip gekweekt tussen twee religieuze groepen waar vaak spanning tussen heerst.

  SDG:

  Doelgroep: Analfabeten | Gelovigen | Gemeenschappen | Jongeren | Minima | Vrouwen en meisjes | Werklozen

Terug naar ledenoverzicht