Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ is op 21 december 2018 in consultatie gegaan. Met dit conceptvoorstel beoogt de Minister van Justitie en Veiligheid meer inzicht te krijgen in de herkomst van grote donaties aan maatschappelijke organisaties. Het ministerie wil voorkomen dat door buitenlandse geldstromen naar maatschappelijke organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht. Dit voorstel verplicht maatschappelijke organisaties dan ook om donaties van meer dan € 15.000 per jaar openbaar te maken in een donatie-overzicht op de website en dat 7 jaar te bewaren. Dat lijkt ons geen goed plan.

Omdat we ons ernstige zorgen maken over de gevolgen van dit voorstel, hebben we gebruik gemaakt van de ruimte om te reageren. Onze reactie: Wij vinden het onbegrijpelijk dat een overheid die grote waarde toekent aan het werk van goede doelen, dergelijke drempels opwerpt. Wij verzoeken de minister dan ook om af te zien van dit wetsvoorstel.

Kortom: We vrezen dat deze maatregel donateurs afschrikt om grote bedragen te geven. Het voorstel kan hun privacy en veiligheid aantasten en kan de geefbereidheid in Nederland verminderen. Bovendien betekent deze maatregel en met name het aanvragen van een ontheffing meer administratieve lasten.  In bredere zin vragen wij ons ook af welk probleem met dit wetsvoorstel opgelost zal worden. De doelstelling is onduidelijk en scheert alle organisaties over een kam. Ook druist het voorstel in tegen het belang dat de overheid toekent aan goede doelen als belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap, waarvan PI een goed voorbeeld zijn.

Daarom verzoeken we de minister af te zien van dit conceptwetsvoorstel om de volgende redenen:

  • Geven is een privé aangelegenheid die anderen niet aangaat. De privacy van donateurs moet desgewenst gerespecteerd worden. Het publiceren van naam en woonplaats is bovendien in strijd met de filosofie achter de privacywetgeving (AVG).
  • Dit voorstel schrikt donateurs af om nog grote bedragen te geven of na te laten en doet afbreuk aan de geefbereidheid van bestaande en toekomstige donateurs. Dit lijkt juist in tegenstelling met de wens van de overheid tot zelfredzaamheid en participatiemaatschappij.
  • De mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen lijkt een doekje voor het bloeden. Het zorgt vooral voor administratieve lasten.
  • Er is al afdoende wet- en regelgeving. Donateurs kunnen bij onze leden helemaal geen invloed ‘kopen’ of ‘afdwingen’ met hun donaties. Onze leden zijn een ANBI met bijbehorende ‘checks and balances’ die de onafhankelijke positie van bestuurders waarborgt.

Lees onze complete reactie.

Zelf reageren? Natuurlijk kan elke stichting een eigen reactie op dit wetsvoorstel geven. Graag zelfs. Doe dat wel voor 22 februari 2019. Kijk voor meer informatie op kleinegoededoelen.nl