Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet bepaalde informatie publiceren en openbaar maken. Voor de vorm van de te publiceren stukken hadden de ANBI’s tot 1 januari 2021 alle vrijheid. Vanaf de jaarwisseling zijn grote ANBI’s echter verplicht om standaardformulieren van de Belastingdienst te gebruiken. Ook Partinleden kunnen hiermee te maken krijgen.   

Publicatieplicht
Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de publicatieplicht voor ANBI’s, maar ANBI’s met een bepaalde minimumomvang moeten voortaan gebruik maken van standaardformulieren om te voldoen aan de publicatieverplichting. De standaardformulieren zijn ontwikkeld door het ministerie van Financiën in samenwerking met de goede doelensector en zullen binnenkort op de website van de Belastingdienst te vinden zijn.

Formulier voor grote ANBI’s
Vanaf 1 januari 2021 zijn grotere ANBI’s verplicht gebruik te maken van zo’n standaardformulier. Onder grote ANBI wordt verstaan:

  • een niet-fondsenwervende instelling waarvan de totale lasten in het betreffende boekjaar minstens € 100.000 bedroegen, en
  • een fondsenwervende instelling waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar minstens € 50.000 bedroegen.

Met de formulieren moeten de instellingen de balans en de staat van baten en lasten doorgeven en inzicht geven in doelstellingen, activiteiten, hoofdlijnen, bestuursstructuur en beleidsplannen.

Erkenningspaspoort
Volgens het Vakblad fondsenwerving hoeven CBF Erkende goede doelen niets te doen: voor hen volstaat het Erkenningspaspoort. De kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling zijn namelijk materieel gelijkwaardig gemaakt aan de wettelijke ANBI-eisen (CBF). Dit betekent dat als een goed doel voldoet aan de kwaliteitseisen van de Erkenning, ook aan de ANBI-eisen wordt voldaan.

Bron: Rendement
Foto: Sharon McCutcheon (Unsplash)