Visie:
Ieder mens heeft recht op een eerlijke kans in het leven.
We zijn ervan overtuigd dat mensen dan zelf in staat zijn keuzes te maken om op hun eigen manier hun leven in te richten en voor hun toekomst te zorgen.

Missie:
We streven ernaar dat onze steun ten goede komt aan mensen die deze het meest nodig hebben: de allerarmsten en degenen met de minste kansen en dat deze hulp ertoe bijdraagt hen minder afhankelijk te maken.
Dat betekent dat realisatie van noodzakelijke basisvoorzieningen prioriteit heeft: voldoende en kwalitatief goed voedsel, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, ruimte om talenten te ontplooien en benutten.
We doen dit door het steunen van kleinschalige lokale initiatieven in Oeganda. Ook willen wij met onze projecten het duurzaam gebruik van hulpbronnen en milieu bevorderen.
In het begin van ons bestaan richtten wij ons vooral op medische en educatieve projecten. Verbetering van de gezondheidssituatie en het onderwijs blijken echter nauw samen te hangen met de sociaaleconomische situatie in een land. Daarom steunden wij ook in toenemende mate initiatieven gericht op ‘community development’: projecten ter bestrijding van armoede en bevordering van de sociale saamhorigheid en veerkracht.

In samenwerking met Oegandese partners verlenen wij steun op verschillende manieren. Het bevorderen van lokaal eigenaarschap en versterken van capaciteit van mensen en organisaties staan daarbij centraal, zodat we de zelfstandigheid en eigenwaarde van mensen ondersteunen en versterken.
Steun wordt dan ook in toenemende mate geboden in de vorm van meerjarige afspraken over structurele verbetering van managementcapaciteiten en duurzaamheid van de organisatie.
Ook incidentele, eenmalige financieringen van deelprojecten, vinden uitsluitend plaats als deze ingebed zijn in een plan dat expliciet bijdraagt aan bovenstaande langetermijndoelstellingen. In onze visie en missie komen de kernwaarden van onze stichting tot uiting.

Informatie

 • Doelgroep: Boeren | Chronisch zieken | Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Studenten | Vrouwen en meisjes
 • SDG: SDG01 - Einde aan armoede | SDG02 - Einde aan honger | SDG03 - Gezondheid en welzijn | SDG04 - Goed onderwijs | SDG06 - Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen | SDG07 - Duurzame en betaalbare energie | SDG08 - Fatsoenlijke banen en economische groei | SDG10 - Minder ongelijkheid | SDG17 - Partnerschappen voor de doelen
 • Land: Uganda
 • Werelddeel: Afrika

Projecten

 • Elisabeth Namaganda Foundation, Kampala

  Beheerder en uitvoerder van een al lang bestaand schoolgeldfonds, het ‘Help Me to
  School Programme’.
  Doel ondersteuning: bereiken van financiële zelfstandigheid van deze lokale stichting.
  Mirembe geeft jaarlijks budgetondersteuning voor het schoolgeldfonds, steunt de opzet
  van een lokaal charitatief fonds en is medefinancier van diverse inkomen genererende
  projecten.
  De ambitie voor 2020 is de noodzakelijke professionalisering van deze
  vrijwilligersorganisatie. Eind 2023 moet de bouw aan de parkeerplaats gereed zijn en een
  start gemaakt met de eerste fase van het studentenhostel.
  Partner fondsenwerving en begeleiding: Stichting Mukwano Oeganda, m.n. voor
  ondersteuning van bouwactiviteiten.
  Contactpersoon: Guus Verzellenberg

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Studenten

 • Kawempe Youth Centre in Kampala

  Bibliotheek, leeszaal, mobiele bibliotheek, ICT-zaal en buurtcentrum met diverse
  voorzieningen en activiteiten. Met name in het ‘outreach’ programma naar de lokale
  gemeenschap wordt met een groot aantal lokale en (inter-)nationale organisaties
  samengewerkt.
  Doel van onze steun: begeleiding naar een financieel gezonde organisatie opdat een
  duurzame toekomst meer is gegarandeerd.
  Ambities:
  1. vorming van een sociale onderneming met een verbeterde financiële basis
  2. verbreding van het donorbestand en diversificatie van inkomensbronnen
  Opzet: staf- en organisatieversterking als onderdeel van een meerjarig business plan;
  looptijd nog minimaal drie jaar.
  Contactpersoon: Judith Grootscholten
  Partners: Stichting Mi Corazon, Wilde Ganzen, Partin en diverse kleinere
  sponsororganisaties.

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen | Minima

 • Seechild, Kampala – Sustainable and Effective Empowerment of Children with Disabilities

  Organisatie voor thuiszorg, revalidatie en scholing van kinderen en jongvolwassenen met
  meervoudige beperkingen.
  In alle culturen hebben mensen met beperkingen minder kansen om zicht te kunnen
  ontplooien. Seechild toont een groei in deskundigheid en netwerk waarmee zij jeugd en
  jong volwassenen uit deze doelgroep op weg kunnen helpen.
  Doel van onze steun: uiteindelijk moet deze organisatie zelfstandig kunnen functioneren
  en op eigen, lokale fondsen kunnen draaien. Wij bieden ondersteuning bij
  marktonderzoek, de start en opbouw van de organisatie en management-advies.
  Wij financieren de opbouw van een schoolgeldfonds en de start van een aantal
  behandel- en scholingstrajecten.
  Ambitie: in 2020 wordt de startfase afgerond. We hopen dat eind 2023 dit project een
  sterke en geziene partner is in het lokale netwerk van organisaties in de
  gehandicaptenzorg. Bovendien moet Seechild dan voldoende gefinancierd worden uit
  lokale bronnen om te kunnen voortbestaan. Naar verwachting zal er dan nog voor het
  initiëren van nieuwe programmaonderdelen extern geld nodig zijn.
  Contactpersoon: Ann Spierings
  Ondersteunende partner Oeganda: Tusaidiane Uganda Ltd.
  Partner fondsenwerving: Structureel: Stichting Papikra en incidenteel Kerk in Actie en
  enkele kleinere organisaties.

  SDG:

  Doelgroep: Jongeren | Kinderen | Mensen met een beperking | Studenten

 • Kachica, Kamuli in Rakai district – Kamuli Childcare Nursery and Primary School (KaChiCa)

  Doel: bouw van een lagere- en kleuterschool naast training en begeleiding van het
  schoolmanagement. Verder: aanleg watervoorziening voor de school en het dorp .
  Looptijd vijf tot zes jaar.
  Ambitie: in 2021 moeten de schoolgebouwen en voorzieningen zover klaar zijn, dat
  erkenning door het Ministerie van onderwijs mogelijk is. Naar behoefte kunnen coaching
  en training van het schoolbestuur nog voortgezet worden.
  Uitvoerende partner Oeganda: Tusaidiane Uganda Ltd.
  Contactpersonen: Rose Muberalugo en Ann Spierings
  Partners fondsenwerving: Wilde Ganzen, Protestantse Gemeente Heumen- Malden,
  Rotary Woerden, Meinkema College, Woerden

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen

 • Fralibi CDA, Mannya, Rakai – St. Francis Little Birds Nursery and Primary School

  Renovatie en bouw van de lagere school, naast begeleiding van het schoolbestuur en
  Fralibi CDA, een associatie voor dorpsontwikkeling en pleeggezinnen.
  Gezamenlijke droom: een goed functionerende, financieel zelfstandige school voor
  kleuter- en lager onderwijs en een beknopte vakopleiding voor schoolverlaters die niet
  verder kunnen studeren. De Fralibi CDA beschikt over een microkrediet-fonds voor
  pleeggezinnen en weet hieruit ook uit eigen projecten een schoolgeldfonds te vullen en
  beheren voor een tweehonderd kwetsbare kinderen waar de pleegezinnen voor zorgen.
  Deze droom blijkt onhaalbaar na enkele jaren wegens vergaande, niet corrigeerbare
  corruptie van het Fralibi bestuur. De school en het schoolmanagement functioneren wel
  naar behoren.
  Fralibi CDA en school zijn daarop bestuurlijk onafhankelijk van elkaar verder gegaan.
  Huidige ambitie van donororen: management-ondersteuning en training van het
  schoolbestuur afbouwen. Bestaande financieringen van schoolgelden voortzetten tot de
  betreffende leerlingen hun opleiding hebben afgemaakt. Hulp stopt begin 2022.
  Uitvoerende partner Oeganda: Tusaidiane Uganda Ltd.
  Partner fondswerving en begeleiding: St. Francis-Rakai-Initiative Marburg (Duitsland) en
  voormalige Stichting Tusaidiane

  SDG:

  Doelgroep: Gemeenschappen | Jongeren | Kinderen

 • Chidfea in Ggaba, Kampala – Child Development and Family Empowerment Association

  Primair doel van onze hulp: ondersteuning en begeleiding tot een goed functionerende
  vrouwengroep met een onderling spaar- en mikrokrediet- fonds. Volledige
  zelfstandigheid is al bereikt in januari 2018.
  Dat jaar is een lening verstrekt om de capaciteit van het fonds te vergroten.
  Ambitie van CHIDFEA: de groepsactiviteiten uitbreiden met alfabetiseringscursussen en
  lessen in bedrijfsvoering en Engels. Voorstel wordt uitgewerkt om een groter deel zelf te
  financieren door de in 2018 verstrekte lening om te zetten in een gift.
  Onze ambitie is hen de komende jaren te begeleiden naar een situatie waarbij zij hun
  eigen trainingen en capaciteitsuitbreiding kunnen financieren.
  Partner uitvoering Oeganda: Tusaidiane Uganda Ltd. Het TUL-team traint deelnemende
  vrouwen in eenvoudige bedrijfsvoering en begeleidt de leiding in administratie en
  management.

  SDG:

  Doelgroep: Alleenstaande ouders | Analfabeten | Gemeenschappen | Minima | Vrouwen en meisjes

Terug naar ledenoverzicht