Het implementatiebesluit ‘registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ is op 20 mei 2019 in consultatie gegaan. Wanneer dit besluit UBO-register in de huidige vorm wordt aangenomen, worden ANBI’s verplicht om een «ultimate beneficial owner» (afgekort: UBO) aan te wijzen, welke in het UBO-register wordt opgenomen. Echter, Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) hebben geen ‘uiteindelijk begunstigde eigenaar’.  We hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. Alle Partin-leden zijn ANBI en we pleiten dan ook voor vrijstelling van deze oneigenlijke regel.

“Zelfs al uit taalkundig perspectief kun je afleiden dat een instelling voor het ‘algemeen nut’ per definitie geen ‘ultimate beneficient owner’ kan hebben.” Erik Boerrigter (directeur Partin)

Behalve dat een ANBI dus geen UBO kan aanwijzen, richt ons bezwaar zich ook op de extra en onnodige verzwaring van de administratieve lasten door het registreren en het feit dat bij registratie gegevens bekend gemaakt moeten worden die potentiële bestuurders kan weerhouden van het aannemen van functies bij ANBI’s. Bovendien geeft het inschrijven van een UBO bij ANBI’s onjuiste informatie en dat schaadt de betrouwbaarheid van het beoogde register.

‘Wij sluiten ons daarom aan bij het voorstel van SBF en verzoeken daarom ANBI’s vrij te stellen van de UBO-registratieplicht in het Handelsregister. ANBI’s hebben geen eigenaars of begunstigden, maar bestuurders die binnen de statutaire doelstellingen de maatschappelijke missie uitvoeren ten bate van het algemeen belang. Alle ANBI’s zijn momenteel al mét hun bestuursleden en statutaire doelstelling in het Handelsregister geregistreerd. De echt ter zake doende informatie, inclusief doelstelling en samenstelling bestuur over ANBI’s, is dus al openbaar toegankelijk.’

Bekijk de Reactie Partin op Wetsvoorstel UBO-registratie